1. در حال حاضر گذر میدان رییسعلی دلواری تا اسکله جفره در حال اجراست.

  2. اجرای این گذر تاثیر بسزایی در کاهش میزان خطرات و سوانح در خیابان ساحلی دارد

  3. پروژه ساحلسازی میدان ورزش تا میدان رییسعلی دلواری شامل استحصال دریا،پیاده روسازی و احداث پارکینگ می باشد.

  4. شهروندان گرامی با توجه به عبور و مرور کامیون های حمل مصالح و سنگهای معدنی سنگین و محوطه کارگاهی این پروژه ، با رعایت نکات ایمنی و حفظ سرعت پایین در این خیابان تردد فرمایند.

  5. پروژه بهسازی و پیاده رو سازی حد فاصل میدان ورزش تا میدان رئیسعلی دلواری بدون تأخیر در حال اجرا است

  6. تاکنون پانزده هزار تن سنگ ریزی در این پروژه انجام گرفته و مرحله زیرسازی به میزان سی درصد تکمیل گردیده است و عملیات اجرایی پروژه ساحل سازی بطور روزانه و بدون وقفه از سوی شهرداری بندر بوشهر در حال انجام است.

اشتراک در