1. اجرای کانال و موزائیک فرش پیاده رو گذر مجاور نمایندگی سایپا واقع در کوی تنگک اول توسط شهرداری منطقه دو آغاز گردید.

  2. به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، پروژه بهسازی دو سوی بزرگراه امام علی از طرف میدان شهید مطهری به طول حدود ۳۵۰ متر تکمیل و به بهره برداری رسید. در این عملیات عمرانی که بخش نخست بهسازی طرفین این بزرگراه به شمار می‌رود، با

اشتراک در