1. پارك غير مجازي كه در محل چهارصد دستگاه احداث شده بود تخريب شد

  2. طبق قانون شهرداریها املاکی که برای شهروندان و عابرین ایجاد مزاحمت و آلودگی می کند باید توسط شهرداری پاکسازی و رفع خطر شده و جرایم و هزینه ها از صاحب ملک دریافت شود.

  3. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مالکین املاک خطر آفرین برای عابرین پیاده و شهروندان را موظف به رفع خطر و فرسودگی و آلودگی محیطی می نماید

  4. ۲۰۰ پل فلزی، ۲۴۰ دریچه فلزی و ۲۰ پل بتنی جدید در منطقه یک بندر بوشهر نصب گردید

  5. شهرداری طبق تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ها می تواند با هر گونه سد معبر و اشغال غیر قانونی پیاده رو برخورد نماید.

اشتراک در