1. شهرداری منطقه یک بندر بوشهر سنگ فرش خیابان ساحلی حدفاصل رستوران رافائل تا پارک مرجان را آغاز کرده است.

  2. پارك غير مجازي كه در محل چهارصد دستگاه احداث شده بود تخريب شد

  3. طبق قانون شهرداریها املاکی که برای شهروندان و عابرین ایجاد مزاحمت و آلودگی می کند باید توسط شهرداری پاکسازی و رفع خطر شده و جرایم و هزینه ها از صاحب ملک دریافت شود.

  4. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مالکین املاک خطر آفرین برای عابرین پیاده و شهروندان را موظف به رفع خطر و فرسودگی و آلودگی محیطی می نماید

  5. ۲۰۰ پل فلزی، ۲۴۰ دریچه فلزی و ۲۰ پل بتنی جدید در منطقه یک بندر بوشهر نصب گردید

  6. شهرداری طبق تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ها می تواند با هر گونه سد معبر و اشغال غیر قانونی پیاده رو برخورد نماید.

اشتراک در