1. در این مجموعه یادداشت عبدالکریم نیسنی از روزنامه نگاران قدیمی شهر بوشهر ، به وضعیت پسماند در شهر بوشهر نگاه متفاوتی را به نگارش در آورده است که قسمت نخست آن را با هم می خوانیم:

  2. شهروندان با گذاشتن زباله‌های خود، به ویژه زباله‌های تر و پسماند آشپزخانه در کیسه‌های در بسته و در محل‌های محفوظ (مانند انواع سطل‌های زباله در دار) می‌توانند کمک مؤثری در کاهش جمعیت این جانوران و حفظ بهداشت شهر انجام دهند.

اشتراک در