انتشار آگهی فراخوان خرید و نصب چمن مصنوعی در شهرداری بوشهر

 آگهي مناقصه عمومي 

        باستناد مجوز شوراي اسلامي شهر بوشهر  به شماره ۶۰۰/ش مورخه ۲۴/۰۳/۱۳۹۳  با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد جهت ايجاد فضاي تفريحي ،ورزشي  نسبت  به خريداري  و نصب چمن مصنوعي از طريق برگزاري مناقصه  اقدام نمايد لذا ازكليه شركت هاي واجد صلاحيت كه داراي  مجوز فعاليت در زمينه  توليد تزئينات و مبلمان شهري مي باشند دعوت  مي شود براي خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمان شهرداري مركزي واقع در ميدان شهرداري مراجعه نمايند.

 

رديف

موضوع پروژه

مقدار

مشخصات فني

مدت قرارداد

مبلغ تضمين

(بريال)

۱

خريد و نصب چمن  مصنوعي

 

۵۰۰۰ متر مربع

به شرح موجود در اوراق

۱ ماه

۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰ ريال

 

 

 

توضيحات:

  1. تضمين شركت در  مناقصه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب  سپرده شماره ۱۰۰۳۲۸۸۶۸۴ بانك شهر مركزي ارائه گردد.
  2. آخرين مهلت خريد اسناد: تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه ۲۴/۰۶/۱۳۹۳
  3. محل و مهلت تحويل پاكت ها: اداره امور پيمان شهرداري بندر بوشهر- تا پايان وقت اداري مورخه ۰۱/۰۷/۱۳۹۳
  4. محل و تاريخ بازگشايي پاكتها: شهرداري مركزي بندر بوشهر - ساعت ۱۰/ده صبح مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳
  5. حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه  مناقصه آزاد است.
  6. ضمناً متن آگهي در شبكه اطلاع رساني شهرداري بوشهر به آدرس:WWW.BUSHEHRCITY.IRدرج گرديده است.
  7. شهرداري بوشهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
  8. هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان  مناقصه مي باشد.
  9.  در صورتيكه برندگان اول و دوم  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد . 

                                                                                                                                                                                                                          روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

برچسب ها: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.