اگهی فراخوان نگهداري سرويسهاي بهداشتي سطح شهر

آگهي فراخوان عمومي

با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد  نگهداري سرويسهاي بهداشتي سطح شهر را به پيمانكاران واجد صلاحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي ذيربط واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحيت  كه داراي سابقه كاري مرتبط و گواهينامه صلاحيت در رشته مربوطه هستند دعوت مي گردد مطابق جدول زمانبندي ذيل به اداره امور پيمان شهرداري بندر بوشهر واقع در ميدان شهرداري مراجعه نمايند.

  رد يف

        موضوع

مبلغ برآورد اوليه

(  ماهيانه) به ريال

 مدت قرارداد

آخرين مهلت  خريد اسناد

آخرين مهلت  تحويل پاكات

  تاريخ بازگشايي پاكتها

۱

نگهداري سرويسهاي

بهداشتي سطح شهر بوشهر

۰۰۰/ ۸۴۰/ ۱۴۷ ريال

 يك سال

۱۷ /۰۶ /۱۳۹۳

۲۳/ ۰۶/ ۱۳۹۳

۲۴/ ۰۶/ ۱۳۹۳

توضيحات:

۱-محل وآخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي: اداره امور پيمان شهرداري بندر بوشهر- تا پايان وقت اداري مورخ درج شده در جدول

۲- پاكتهاي  مناقصه در ساعت ۱۰/ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده مي شود.

۳-ساير جزئيات و شرايط در اسناد فراخوان درج شده است.

۴-ضمناً متن آگهي در شبكه اطلاع رساني شهرداري بوشهر به آدرس:www.Bushehrcity.irدرج گرديده است.

۵-هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه ميباشد.

                                                                        روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.