آگهي مناقصه عمومي خرید سطل زباله گالوانیزه

 آگهي مناقصه عمومي   

با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد  نسبت  به خريداري تعدادي مخازن زباله گالوانيزه به مشخصات ذيل  از طريق برگزاري مناقصه  اقدام نمايد لذا ازكليه شركت هاي واجد صلاحيت كه داراي  مجوز فعاليت در زمينه توليد تزئينات ، مبلمان شهري از وزارت صنعت و معدن  مي باشند دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمان شهرداري مركزي واقع در ميدان شهرداري مراجعه نمايند.

 

 

رديف

موضوع پروژه

تعداد

 مشخصات فني

مدت قرارداد

مبلغ تضمين

(بريال)

۱

خريد  مخازنU  شكل زباله گالوانيزه ۷۷۰ ليتري

 

 عدد۱۲۰۰

 

به شرح موجود در اوراق

۱ ماه

۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰ ريال

۲

خريد مخازن U  شكل  زباله گالوانيزه ۱۱۰۰ ليتري

۳۰۰ عدد

 

 

توضيحات:

  1. تضمين شركت در  مناقصه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب  سپرده شماره ۱۰۰۳۲۸۸۶۸۴ بانك شهر مركزي ارائه گردد.
  2. آخرين مهلت خريد اسناد: تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه  ۰۸ / ۱۳۹۳
  3. محل و مهلت تحويل پاكت ها: اداره امور پيمان شهرداري بندر بوشهر- تا پايان وقت اداري مورخه ۱۹/۱۳۹۳
  4. محل و تاريخ بازگشايي پاكتها: شهرداري مركزي بندر بوشهر - ساعت ۱۰/ده صبح مورخ ۲۲/۱۳۹۲
  5. حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مزايده آزاد است.
  6. ضمناً متن آگهي در شبكه اطلاع رساني شهرداري بوشهر به آدرس:WWW.BUSHEHRCITY.IRدرج گرديده است.
  7. شهرداري بوشهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
  8. هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان  مناقصه مي باشد.
  9.  در صورتيكه برندگان اول و دوم  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد . 

                                                                                                                                                                                                                          روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

 

 

برچسب ها: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.