آگهي مناقصه عمومي نسبت به خريداري دو دستگاه بكهو لودر

 آگهي مناقصه عمومي   

 با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد  باستناد مجوز شوراي اسلامي شهر بوشهر  به شماره ۲۹۴۸ مورخه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ نسبت  به خريداري دو دستگاه بكهو لودر  از طريق برگزاري مناقصه  اقدام نمايد لذا ازكليه شركت هاي واجد صلاحيت كه داراي  مجوز فعاليت در زمينه توليد ،ساخت ،توزيع و فروش و پشتيباني ماشين آلات  راهسازي، معدني و .... و يا تجهيزات سنگين مي باشنددعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمان شهرداري مركزي واقع در ميدان شهرداري مراجعه نمايند.
 
رديف
موضوع پروژه
 مشخصات فني
مدت قرارداد
مبلغ تضمين
(بريال)
۱
خريد دو دستگاه بكهو لودر
 
به شرح موجود در اوراق
۱ ماه
۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰ ريال

ضيحات:
۱-      تضمين شركت در  مناقصه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب  سپرده شماره ۱۰۰۳۲۸۸۶۸۴ بانك شهر مركزي ارائه گردد.
۲-      آخرين مهلت خريد اسناد: تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه  ۰۳/ ۰۶ /۱۳۹۳
۳-      محل و مهلت تحويل پاكت ها: اداره امور پيمان شهرداري بندر بوشهر- تا پايان وقت اداري مورخه ۱۵/ ۰۶ /۱۳۹۳
۴-      محل و تاريخ بازگشايي پاكتها: شهرداري مركزي بندر بوشهر - ساعت ۱۰/ده صبح مورخ ۱۶/ ۰۶/ ۱۳۹۳
۵-      حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مزايده آزاد است.
۶-      ضمناً متن آگهي در شبكه اطلاع رساني شهرداري بوشهر به آدرس:WWW.BUSHEHRCITY.IRدرج گرديده است.
۷-      شهرداري بوشهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
۸-      هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان  مناقصه مي باشد.
۹-      در صورتيكه برندگان اول و دوم  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد .

برچسب ها: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.