ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

فردين خورشيديان معاون شهرسازي و معماري شهرداري بندر بوشهر عنوان كرد: به استناد قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۲۲ قانون و بند «د» ماده ۱ آئين نامه اجرايي آن مصوب سال ۱۳۹۳ و دستور العمل مورخه ۹۵/۰۶/۲۱ وزارت راه و شهرسازي مبادرت به صدور شناسنامه فني براي هر واحد ساختماني نموده است بدين شرح كه جهت هر واحد ساختماني جداگانه يك شناسنامه فني مجزا صادر و براي آنها علاوه بر شماره ثبت در دبيرخانه و تاريخ صدور، شماره مسلسل اختصاص مي يابد و اين شناسنامه در هنگام صدور پروانه ساختماني و قبل از احداث ساختمان صادر  مي گردد و شهرداري تمام وظايفي كه براساس شناسنامه فني ساختمان به عهده متقاضي مي باشد به ايشان اعلام و از آن امضاء اخذ  مي نمايد و مهندسان طراح معماري و عمران مكلفند در زمان طراحي حسب مورد اطلاعات مربوطه به جدول شناسنامه في را در نقشه هاي مربوطه درج نمايند و واحدهاي پاركينگ ها و انباري ها بايد به طور يكسان و كليه نقشه ها مشخص و كد گذاري شوند و اين شهرداري در نظر دارد طبق دستور العمل فوق مؤظف هستند در صورت در خواست متقاضي پيش فروشنده و يا پيش خريدار تصوير پروانه ساختماني و نقشه هاي مصوب را به متقاضي شناسنامه ساختمان تحويل دهد و تأييدهاي شناسنامه ساختمان مندرج در قانون پيش فروش ساختمان جزء وظايف نظارتي مهندسان ناظر بوده و اين مهندسان و شهرداري مجاز به اخذ هيچگونه مبلغي با هر عنوان بابت هزينه صدور تأييد و شناسنامه فني ساختمان نمي باشند لذا طبق موارد فوق الذكر تمامي مالكين و خريدارن ساختمان مؤظفند قانون فوق و آيين اجرايي آن و دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي را رعايت و از هر گونه سوء استفاده و تخلف در خريد و فروش واحدهاي ساختماني جلوگيري بعمل آيد. 

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.