ایده شهروندی-

محمد

با سلامایده های اینجانب به شرح زیر می باشند:۱- نصب پرچم جمهوری ایران اسلامی با ابعاد بسیار بزرگ در میدان باغ زهرای بوشهر ۲- ساخت اسکله تفریحی در ساحل بوشهر (مکان پیشنهادی روبروی پارک پرندگان )۳- ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از مسیر بازار میوه مرکز شهرو بازسازی آن جهت به عنوان پیاده رو۴- تعریض خیابان های نادر و صفوی یا ممنوعیت عبور وسایل نقلیه در ای دو خیابان

کد رهگیری: 
xFVMjrkdYH