ایده شهروندی-

فرهمند

بادرود و عرض خسته نباشید خدمت مجموعه زحمتکش شهرداری بوشهر و شهردارمحترم اگه خیابان لیان شرقی راهم مثل خیابان لیان غربی سنگفرش کرده نمای شهربوشهر بسیار زیبا میشد باتوجه به اینکه این دو خیابان نماد و به گونه ای معرف شهر بوشهرند و. اگه دراینکار تسریع میشد خوب بود

کد رهگیری: 
oeQUaFCqPx