آگهي مناقصه عمومي اجراي پياده رو سازي ،فضاي سبز و كانال دفع آبهاي سطحي از تنگك ۱ تا تنگك ۲

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۹/۰۶
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهردای بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
دوشنبه, آبان ۱۵, ۱۳۹۶