آگهی مزایده عمومی

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۸/۱۰
نوع: 
مزایده
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
چهارشنبه, مهر ۲۸, ۱۳۹۵