مناقصه عمومی برونسپاري خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۵/۱۸
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
دوشنبه, مرداد ۴, ۱۳۹۵