آگهي مناقصه عمومي تأمین تجهیزات خط ۶۶ کیلوولت دو مداره واقع در میدان آزادی بوشهر

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۴/۲۹
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
شنبه, تير ۱۹, ۱۳۹۵