مناقصه عمومي احداث پارك حاشيه اي حدفاصل بيمارستان خليج فارس تا ورودي نيايش (حاشيه آزادي)

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۴/۲۰
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
سه شنبه, تير ۸, ۱۳۹۵