مدیریت پسماند

شستشوی المانها و وسایل های مبلمان شهری در نوار ساحلی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر در هر هفته انجام می گردد.

مدیریت پسماند

  1. طی حکمی با امضای شهردار بوشهر، حسین محمدی به عنوان سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری منصوب شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت پسماند