علی اکبر نگین تاجی

نام: 
علی اکبر
نام خانوادگی : 
نگین تاجی
سمت دقیق: 
مدیر اداره حقوقی