صدراله حیدری

نام: 
صدراله
نام خانوادگی : 
حیدری
سمت دقیق: 
معاون امور عمرانی