فردین خورشیدیان

نام: 
فردین
نام خانوادگی : 
خورشیدیان
سمت دقیق: 
معاون معماری و شهرسازی