مسعود غلامزاده فر

نام: 
مسعود
نام خانوادگی : 
غلامزاده فرد
سمت دقیق: 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند