عبدالامیر قاسمی

نام: 
عبدالامیر
نام خانوادگی : 
قاسمی
سمت دقیق: 
سرپرست سازمان فرهنگی و تفریحی