خداکرم قائدی

نام: 
خداکرم
نام خانوادگی : 
قائدی
سمت دقیق: 
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی