خداکرم ایزدپناه

نام: 
خداکرم
نام خانوادگی : 
ایزدپناه
سمت دقیق: 
مدیر عامل سازمان مدیریت تاکسیرانی

مسئول پایگاه مقاومت علی بن ابیطالب