رسول رمضانی

نام: 
رسول
نام خانوادگی : 
رمضانی
سمت دقیق: 
معاونت اجرایی و خدمات شهری