غلامعلی میگلی نژاد

نام: 
غلامعلی
نام خانوادگی : 
میگلی نژاد
سمت دقیق: 
شهردار بندر بوشهر