معصومه علیپور

نام: 
معصومه
نام خانوادگی : 
علیپور
سمت دقیق: 
رییس اداره پیمان و امور قراردادها