فاطمه صفری زاده

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی : 
صفری زاده
سمت دقیق: 
سرپرست سازمان فرهنگی تفریحی