عمران شهری

  1. ضمن اعلام آمادگی جهت لکه گیری معابر

    شهروندان با تماس با تلفن ۱۳۷ شهرداری بوشهر نسبت به اعلام نشانی معابر و خیابانهایی که نیاز به لکه گیری دارند اقدام نمایند.

  2. با دستور شهردار

    رفع تصرف و بازگشایی این گذر با حضور نماینده دادستان و دستور قاطع شهردار مرکر استان برای اجرای قوانین و حقوق حقه شهر و شهروندان انجام پذیرفت

صفحه‌ها

اشتراک در عمران شهری